Menu Zavřeno

Sbor dobrovolných hasičů  Chlum byl založen v roce 1879 a byl členem hasičské Župy hlinecké. Rok 1879 je oficiálním datem pro založení sboru. V kronice místního sdružení a z dalších dokumentů lze však vyčíst, že hasičská činnost se v této obci rozvíjela již před tímto rokem.

Originál znaku v kronice SDH Chlum

Zmiňovaný sbor byl zřízen dle zákona ze dne 25. května 1876 „O řádu policie ve příčině ohně,“ a dle zákona z 15. listopadu 1867 „O právu spolčovacím,“ v němž je například psáno:  „ Sbor dobrovolných hasičů se zřídí, jakmile 20 dobrovolníků se přihlásí.“ A toto je zřejmě důvod oficiálního založení SDH  až v roce 1879.

Z celé řady členů, kteří byli, nebo ještě jsou členy SDH Chlum, uvádíme několik jmen našich pradědů, kteří se dne 20. února 1879 stali členy prozatímního sboru dobrovolných hasičů v Chlumu.
Velitelem byl pan Josef Neuman, Pod velitelem pan František Fähnrich, členem výboru pan  Michal Moravec a Ferdinand Böhm.

Z pramenů kroniky však vyplývá, že zanedlouho vznikla mezi velitelem a členy SDH neshoda, a sbor se vzápětí rozešel.

Téhož roku,  dne 2. června 1879, se za obecního představeného pana Josefa Pátka uskutečnila ustavující schůze, během které se za členy přihlásilo 21 nových dobrovolníků, kteří jednohlasně zvolili velitelem pana Františka Mládka. Od této doby započal sbor horlivou činnost, která trvá více než 140 let.  

Období 19. století a začátku 20. století bylo na požáry velmi náchylné, přičemž se dá říci, že v těchto dobách nebylo roku, kdy by v obci Chlum, nebo v některých přilehlých obcí, nevznikl požár. Členové SDH Chlum se aktivně podíleli na jejich likvidaci a pomoci spoluobčanům v těžkých chvílích. Jejich podpora se netýkala pouze obce Chlum, ale i vesnic okolních, jako například obce Košinov, Benátky, Studnice, Stružinec, Rovný a Krucemburk. Například v Krucemburku dne 27. dubna 1893 oheň zachvátil více než 100 domů a členové sboru SDH Chlum hájili kostel a faru.  Za zmínku stojí také požár stodoly u kravína v obci Chlum dne 8. září roku 1971.

Součástí činnosti sboru byla také četná cvičení, valné hromady a sjezdy hasičských Žup. Asi nejvýznamnějším sjezdem byl „Pátý župní sjezd,“ který se uskutečnil 23. července roku 1911 v obci Chlum, a zúčastnilo se ho na 320 bratrů hasičů ve stejnokrojích.

Antonín Křivský

Dosti významným obdobím v historii fungování místního sboru bylo i období obou světových válek, do kterých byli mnozí dobrovolní hasiči povoláni, a bohužel, někteří se z nich již nevrátili. Obětem obou světových válek byl dne 10.8. 1947 odhalen památník padlých u místního kostela na němž je reliéf T.G. Masaryka.

 

Za dobu více než 140-letého fungování SDH Chlum se ve výstroji, výzbroji a vybavení vystřídalo mnoho nářadí, stříkaček a uniforem. Minulá doba však nebyla nakloněna k uchovávání historických věcí pro možnost uchování naší historie, proto nám z této doby zbylo pouze pár drobností a fotografií.  Za zmínku stojí získání první hasičské čtyřkolové ruční stříkačky již v roce 1878. První motorová stříkačka byla zakoupena v roce 1929, první motorové vozidlo v roce 1962. Následovala další technika a výzbroj až do dnešní podoby osobního vozu FORD Transit a motorové stříkačky PS 12.

Motorová stříkačka

 

Výstavba místní hasičské zbrojnice byla započata v  roce 1925 a dokončena roku 1926. Rekonstrukce se dočkala v letech 1961 a 2009.

Hasičská zbrojnice - foto 2009, po rekonstukci

Hasičská zbrojnice - foto 2009, před rekonstrukcí

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasičská zbrojnice - foto 2020

Hasičská zbrojnice - foto 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě činnosti týkající se hasičské náplně se sbor zabýval i kulturním děním v obci. Sbor dobrovolných hasičů pořádal výroční setkání, plesy,  taneční zábavy, divadelní představení, kácení máje a masopust. Věnoval se také organizaci zájezdů, výletů, dětských dnů a jiných kulturních a společenských setkání. Tato tradice se dochovala až do současnosti.

Za naši historii vděčíme našim otcům, dědům a všem předkům, kteří se o rozvoj místní organizace sboru dobrovolných hasičů Chlum zasloužili měrou vrchovatou. Bez jejich nadšení, vůle a vytrvalosti bychom dnes neměli na co navazovat. Poděkování patří i současným členům SDH Chlum, kteří se na činnosti zmiňovaného sboru aktivně podílejí.